Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 07.09.2017 r.

      
    
Ogłoszenia / 2017-09-07 / autorzy: Union Investment

Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniAbsolute Return Akcyjny FIZ z 07.09.2017 r.

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust. 11 Statutu UniAbsolute Return Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”), informuje o wykupieniu 113 821 Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w dniu 31.08.2017 roku.
Wykupienia dokonano na żądanie Uczestników Funduszu zgodnie z art. 19 ust. 4 Statutu Funduszu. Certyfikaty zostały umorzone z mocy prawa z chwilą wykupienia przez Fundusz.
Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.

Wirtualny Oddział