Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu UniStrategia Opcja na Zysk FIZ

      
    
Ogłoszenia / 2017-09-22 / autorzy: Union Investment

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, dalej jako „Ustawa”) Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Polnej 11, 00-633 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937 (dalej jako „Towarzystwo”), informuje o wystąpieniu w dniu 22 września 2017 r. przesłanki rozwiązania funduszu inwestycyjnego UniStrategia Opcja na Zysk Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej jako „Fundusz”). Przesłanką rozwiązania Funduszu jest podjęcie przez Towarzystwo decyzji o rozwiązaniu Funduszu z uwagi na to, że Wartość Aktywów Netto Funduszu jest niższa niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) zł (art. 246 ust. 1 pkt 6 Ustawy w zw. z art. 41 ust. 2 pkt 2 Statutu).