Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów - UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO)

      
    
Ogłoszenia / 2017-04-11 / autorzy: Union Investment

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia subfunduszu UniAktywa Polskie, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 11 kwietnia 2017 roku zapisów na jednostki uczestnictwa ww. subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu.