Inwestycja w IKZE i IKE w porównaniu z lokatą bankową

Kalkulator pozwala na analizę korzyści wynikających z optymalizacji podatkowej w ramach inwestycji w IKE i IKZE w porównaniu do alternatywnego inwestowania w typową lokatę bankową, gdzie wypłata obciążona jest 19% podatkiem od zysków kapitałowych. Na potrzeby obliczeń przyjęto stałą wartość limitów oraz, że wypłata z IKZE i IKE następuje po uzyskaniu ustawowych wymogów umożliwiających skorzystanie z preferencji podatkowych związanych z kontami emerytalnymi.

Określ ile rocznie chciałbyś wpłacać na swoje konta IKZE i IKE
Ile chcesz wpłacać na IKZE i IKE?
1 000,00
17 031,00
Wysokość rocznej wpłaty na IKZE
+ -
Wysokość rocznej wpłaty na IKE
+ -
Wysokość rocznej wpłaty na LOKATĘ
Parametry Twojej inwestycji?
Zakładana roczna stopa zwrotu
+ - %
Długość inwestycji
+ - lat
Jaką stawkę podatku PIT płacisz?
Suma Twoich wpłat
Ikze
Ike
Lokata
Wartość inwestycji przed opodatkowaniem?
Ikze
Ike
Lokata
Opodatkowanie wypłat?
IKZE (10%)
IKE (0%)
Lokata (19%)
Wartość netto w dniu wypłaty
Ikze
Ike
Lokata
Suma IKE + IKZE
Analiza oszczędności
Suma oszczędności ?
Różnica netto pomiędzy inwestycją w IKZE+IKE a lokatą bankową
Dodatkowe korzyści podatkowe dzięki odliczeniom z IKZE ?

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Towarzystwo posiada również zezwolenie na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a także świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. 

Materiały zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter promocyjny lub reklamowy.
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Subfundusz UniEuro jest denominowany w euro. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w euro. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż euro, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.
Subfundusz UniDolar jest denominowany w dolarach amerykańskich. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w dolarach amerykańskich. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż dolar amerykański, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFundusze FIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURIBOR, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFundusze SFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów,
Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.