Kalkulator IKZE

Określ, ile i jak często chciałbyś wpłacać na swoje konto IKZE
Ile chcesz wpłacać na IKZE?
50
405,50
+ -
W tym roku masz jeszcze do wykorzystania PLN
Twoja szacowana ulga podatkowa z IKZE za bieżący rok może wynieść
W przypadku opodatkowania wg:
skali progresywnej 18%:
skali progresywnej 32%:
skali liniowej 19%:
Parametry Twojej inwestycji w IKZE
Podaj swój wiek ?
+ - lat
Długość inwestycji
+ - lat
Zakładana stopa zwrotu
0% 30%
+ - %

Twoja skala podatkowa
Twoja emerytura z IKZE
Suma wpłat
Przewidywany zysk
Suma ulg podatkowych ?
Harmonogram wypłat
W przypadku jednorazowej
wypłaty otrzymasz 611 451,07 ?
W przypadku comiesięcznej wypłaty otrzymasz: 3 184,64zł
Czas trwania wypłat
(w latach): 16
Tyle może wynieść Twoja dodatkowa emerytura z IKE wypłacana miesięcznie przez wybrany okres, aż do wyczerpania zgromadzonego przez Ciebie kapitału.
Za pomocą suwaków możesz dostosować długość okresu wypłat lub wysokość miesięcznych świadczeń.

Jak długo chcesz wypłacać emeryturę?
1 rok 30 lat
+ - lat

Wysokość miesięcznej dodatkowej emerytury w IKZE
+ -

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Towarzystwo posiada również zezwolenie na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a także świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. 

Materiały zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter promocyjny lub reklamowy.
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Subfundusz UniEuro jest denominowany w euro. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w euro. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż euro, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.
Subfundusz UniDolar jest denominowany w dolarach amerykańskich. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w dolarach amerykańskich. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż dolar amerykański, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFundusze FIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEuro, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFundusze SFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.