Tabela opłat

Dowiedz się, jak naliczamy opłatę manipulacyjną za nabycie jednostek uczestnictwa

1. Zasada akumulacji

Do ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej za nabycie brana jest pod uwagę suma wpłacanej kwoty oraz wartości zgromadzonych środków na subrejestrach w danym subfunduszu, na dzień nabycia jednostek uczestnictwa.

2. Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa

2.1. Tabela Opłat*

Grupa 1 subfunduszy:

UniKorona Zrównoważony, UniAkcje Dywidendowy, UniKorona Akcje, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje: Daleki Wschód*****, UniAkcje Biopharma*****, UniAkcje Selektywny Globalny*****

Grupa 2 subfunduszy:

UniStabilny Wzrost, UniObligacje Aktywny*****, SGB Zagraniczny****

Grupa 3 subfunduszy:

UniDolar**, UniObligacje: Nowa Europa, UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące

Grupa 4 subfunduszy:

UniKorona Obligacje, SGB Dłużny*****

Grupa 5 subfunduszy:

UniKorona Dochodowy, UniOszczędnościowy, UniAktywa Polskie, UniDolar***, UniEuro, UniProfit Plus, SGB Bankowy****, UniAktywny Dochodowy*****

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Suma wpłaty oraz wartości jednostek uczestnictwa na subrejestrach prowadzonych w danym subfunduszu (w PLN)Grupa 1 subfunduszyGrupa 2 subfunduszyGrupa 3 subfunduszyGrupa 4 subfunduszyGrupa 5 subfunduszy
poniżej 5 0005,00%3,00%2,00%1,00%0,00%
5 000 - poniżej 10 0004,50%2,50%1,50%0,80%0,00%
10 000 - poniżej 25 000    4,00%2,00%1,00%0,60%0,00%
25 000 - poniżej 50 000    3,00%1,50%0,80%0,40%0,00%
50 000 - poniżej 100 000    2,00%1,00%0,50%0,20%0,00%
100 000 - poniżej 500 000    1,50%0,50%0,30%0,20%0,00%
500 000 - poniżej 1 000 000    0,75%0,30%0,20%0,10%0,00%
powyżej 1 000 000    0,30%0,15%0,10%0,10%0,00%

* Nie dotyczy opłat w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych. Sposób i wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Specjalistycznym Planie Inwestycyjnym określa każdorazowo Umowa Uczestnictwa w Planie.
** Dla celów naliczenia opłat za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu UniDolar w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN przed 16 maja 2011 r.
*** Dla celów naliczenia opłat za nabycie w subfunduszu UniDolar w USD oraz opłat za za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu UniDolar w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN od 16 maja 2011 r.
**** Brak zamian i konwersji.
***** Brak zamian do subfunduszy stosujących limity funduszy inwestycyjnych zamkniętych: UniObligacje Aktywy, UniProfit Plus oraz do subfunduszu UniEuro.

3. Opłata za otwarcie subrejestru - 0 PLN

Towarzystwo zwalnia osoby przystępujące do funduszu z ponoszenia opłat za otwarcie subrejestru. Nie dotyczy opłat za otwarcie subrejestru w SPI, IKE i IKZE.

4. Odkupienie jednostek uczestnictwa - 0 PLN

Towarzystwo zwalnia uczestników funduszu z ponoszenia opłat za odkupienie jednostek.

5. Konwersja/zamiana jednostek uczestnictwa

Konwersję/zamianę możesz zrobić tylko pomiędzy funduszami w tej samej walucie.

Konwersja/zamiana jednostek uczestnictwa jest możliwa jedynie pomiędzy funduszami oferowanymi w tej samej walucie.

Za konwersję/zamianę pobierana jest tylko opłata ruchoma. Towarzystwo zwalnia uczestników wszystkich funduszy z ponoszenia opłaty stałej za konwersję/zamianę. Wysokość opłaty ruchomej za konwersję/zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję/zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję/zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu/subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu/subfunduszu, w którym odkupywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu, w którym nabywane są jednostki (subfundusz docelowy), od kwoty konwertowanych/zamienianych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję/ zamianę jest wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w funduszu/subfunduszu źródłowym w dniu wyceny (w przypadku UniDolar Pieniężny dotyczy to wartości jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w danej walucie). Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku.

 

Tabela godzin granicznych

6. Zwolnienie z opłat lub obniżenie opłat

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących wypadkach:

  • w przypadku nabywania jednostek bezpośrednio w siedzibie towarzystwa Union Investment lub przez Internet (szczegóły w regulaminie promocji bez opłat),
  • w ramach uczestnictwa w specjalistycznych planach inwestycyjnych lub gromadzenia oszczędności na IKE lub IKZE,
  • w przypadku dokonywania przez Uczestnika reinwestycji,
  • w innych przypadkach określonych przez towarzystwo.

O zwolnieniu z opłaty lub jej obniżeniu decyduje każdorazowo Towarzystwo w prospektach informacyjnych funduszy.

7. Podatek od zysków kapitałowych

W związku z "Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych" (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 14 poz. 176 z późn. zm.) od wszelkich zysków kapitałowych pobierany jest podatek w wysokości 19%. Podatek pobierany jest w złotych polskich. W przypadku walut przeliczany jest po średnim kursie NBP. W funduszach inwestycyjnych podatek ten pobierany jest tylko w przypadku odkupienia bądź konwersji jednostek uczestnictwa. Podatek ten jest wykazywany na potwierdzeniach przesyłanych uczestnikowi po każdorazowym dokonaniu odkupienia bądź konwersji jednostek.