UniKorona Dochodowy
Wcześniej UniKorona Pieniężny
Fundusz pieniężny
Ryzyko portfela:
niskie
Rating Analiz Online
5/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol UniFundusze FIO (Otwarty)
Min. horyzont inwestycyjny Min. 6 miesięcy
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 6–miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji.
Benchmark Stawka WIBID dla depozytów 3-miesięcznych
Zarządzający Andrzej Czarnecki
Data dostosowania struktury portfela 1997-03-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 43 1880 0009 0000 0013 0017 5018
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie

5% wyniku netto ponad stopę referencyjną, stanowiącą WIBID 3-miesięczny