Wyniki wyszukiwania

UniKorona Dochodowy Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Subfundusz  inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe. https://union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/unikorona-dochodowy
Emerytura? Ciesz się życiem Emerytura, choć dzisiaj wydaje się niektórym z nas bardzo odległa w czasie i mało realna, prędzej czy później czeka każdego z nas. https://union-investment.pl/contents/display-base/167
UniKorona Obligacje Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. https://union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/unikorona-obligacje
UniKorona Akcje Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek. https://union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/unikorona-akcje
Czy to początek końca dominacji lokat bankowych? W III kwartale br. wartość oszczędności zdeponowanych na lokatach terminowych spadła o 3 mld zł, podobnie jak w poprzednim kwartale. W tym samym czasie fundusze inwestycyjne dedykowane do osób fizycznych pozyskały netto 3,7 mld zł. To może oznaczać przełom. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-to-poczatek-konca-dominacji-lokat-bankowych

Opublikowany: 03.01.2017