Wyniki wyszukiwania

UniObligacje Aktywny UniObligacje Aktywny to subfundusz dłużny, którego aktywa są lokowane w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i Europy. https://union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/uniobligacje-aktywny
UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące Fundusz, realizuje cel inwestycyjny wykorzystując strategię absolutnej stopy zwrotu, poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w lokaty wymienione w statucie w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynków akcyjnych i dłużnych papierów wartościowych. https://union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/uniobligacje-globalne-rynki-wschodzace